R E G U L A M I N

SKLEPU INTERNETOWEGO AUTOIMEX SP. Z O.O. SP. K.

 

Niniejszy regulamin reguluje kwestie, związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego 
Autoimex  Sp. z o.o. Sp. k., o którym mowa w § 1 jego treści.

 

§ 1 Informacja o sklepie

 

Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.autoimex.pl prowadzony jest przez Autoimex Sp. z o. o. Sp. k. o numerze NIP: 5220000826, mającą siedzibę w Markach (kod pocztowy 05-270), przy ul. Rejtana 13

 

§ 2 Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Sklepie – rozumieć przez to należy podmiot gospodarczy, wskazany w § 1,
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, posiadającą zdolność do czynności prawnych, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą.
 3. Konsumencie – osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorcy – osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w Ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej, lub osobę prawną, a także osobę, która dokonuje czynności prawnej, związanej z osiągnięciem zysku.
 5. Dostawie Towaru – umowie zlecenia usług transportu do miejsca wskazanego przez Użytkownika, 
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika, podczas jego samodzielnej rejestracji.
 7. Klauzule – zgody zawierające zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych na odpowiedniej  stronie Sklepu podczas rejestracji Konta.
 8. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie, oraz systemie teleinformatycznym Sklepu, dotyczących danego użytkownika oraz składanych przez niego zamówień.
 9. Koszyk – elektroniczny formularz, udostępniony przez Sklep, za pomocą którego Użytkownik może składać zamówienia i zawierać umowy kupna sprzedaży.
 10. Kupujący – użytkownik, który zawarł ze Sklepem umowę kupna-sprzedaży.
 11. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, używany podczas rejestracji Konta oraz każdorazowym korzystaniu z usług Sklepu.
 12. Zamówienie – umowa kupna-sprzedaży, zawarta pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.
 13. Produkt – przedmiot umowy kupna-sprzedaży.
 14. Realizacja płatności – transakcja płatnicza, polegająca na obciążeniu rachunku Użytkownika na rzecz Sklepu.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zmianami oraz art. 12 ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu są przetwarzane przez Sklep z siedzibą w Markach, przy ul. Rejtana 13 (kod pocztowy 05-270).
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

             a) Realizacji umowy,

             b) Świadczenia usług drogą elektroniczną, o ile użytkownik Sklepu wyrazi na to zgodę,

             c) W celach marketingowych, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika,

             d) W celach przeprowadzania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 

 

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu

 

 1. Rejestracja Konta jest podstawowym warunkiem korzystania ze Sklepu.
 2. Celem skorzystania z rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się w witrynie Sklepu.
 3. Każdy Użytkownik w procesie rejestracji ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Dokonując rejestracji oświadcza, że z Regulaminem się zapoznał.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość wyrejestrowania swojego Konta, poprzez użycie odpowiedniego klawisza w witrynie, a w przypadku braku możliwości w przedstawionej formie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z adresu, którym dokonał rejestracji. Dopuszcza się możliwość    złożenia oświadczenia za pomocą poczty tradycyjnej, kierując stosowne pismo na adres Sklepu, widoczny w § 1.

 

§ 5 Zasady dokonywania zamówień

 

 1. Celem dokonania zamówienia ze Sklepu należy po uprzedniej rejestracji Konta zalogować się, używając własnego loginu i hasła, a następnie dokonać wyboru, interesującego Produktu.
 2. Po wyborze Produktu należy przejść do zawartości Koszyka, sprawdzić czy dokonano prawidłowego wyboru.
 3. Jeżeli wybór jest prawidłowy – przejść do opcji Płatności.
 4. Jeżeli Użytkownik stwierdził, że dokonał pomyłki, ma możliwość usunięcia Produktu z zawartości Koszyka.
 5. Użytkownik ma możliwość wyboru płatności, których może dokonać za pomocą:

            a) Przelewu tradycyjnego

            b) Metody Szybkich Płatności

            c) Gotówki

            d) Pobrania opłaty u kuriera lub w urzędzie pocztowym.

 1. Odbiór towaru odbywać się może:

            a) Osobiście

            b) Za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt Użytkownika,

            c) Za pośrednictwem Poczty Polskiej za pobraniem,

            d) Opłaty u kuriera, listonosza, na poczcie oraz u innego operatora pocztowego, świadczącego usługi doręczeń nie pobiera się, jeżeli Zamawiający dokonał płatności „z góry”
                podczas składania zamówienia.

 1. Kwota przesyłki doliczana jest do Produktu, co użytkownik ma możliwość zobaczyć, podczas składania Zamówienia. 
 2. Celem złożenia Zamówienia, Użytkownik ma obowiązek ponownego zapoznania się z Regulaminem, na wypadek jego zmian, w trakcie prowadzonej działalności Sklepu. Zaznaczenie opcji „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść” potwierdza zapoznanie się użytkownika z regulaminem przed złożeniem Zamówienia.
 3. Umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą, w przypadku zwrotnej informacji ze Sklepu, informującej o otrzymaniu Zamówienia.

 

§ 6 Realizacja Zamówienia

 

 1. Do realizacji Zamówienia Sklep przystępuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania na jego rachunku bankowym środków, wynikających z Zamówienia.
 2. W przypadku, kiedy sposobem dostarczenia Produktu jest firma kurierska, bądź poczta – Sklep informuje o fakcie wysłania produktu Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, będącej loginem użytkownika, bądź innego adresu, wskazanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. W korespondencji tej Sklep podaje informację o dacie zrealizowania wysyłki, nazwy firmy kurierskiej oraz podaje numer listu przewozowego. W przypadku korzystania z wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, wystarczy informacja o dacie wysłania Produktu.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący nie wskaże innego adresu do doręczeń, Produkt wysyła się na adres rejestracyjny Użytkownika.
 4. W przypadku opcji „odbiór osobisty” Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia i zobowiązany jest odebrać produkt w godzinach pracy Sklepu. Jest on widoczny na witrynie Sklepu.

 

§ 7 Ceny Produktów

 

 1. Wszystkie podane ceny, widoczne na stronie Sklepu, wyrażone są w walucie Polskiego Złotego (PLN), zawierają podatek VAT oraz ewentualną opłatę celną, jeśli mają obowiązek taką zawierać.
 2. Oprócz metody płatności, wskazanych w § 5 pkt. 5, Zamawiający ma prawo dokonać płatności na poczcie. Ze względu jednak na fakt księgowania środków w różnych bankach, może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia.
 3. Cena usługi kurierskiej lub opłaty pocztowej za dostarczenie produktu jest widoczna przed złożeniem Zamówienia.
 4. W przypadku opcji „przelew tradycyjny” lub płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sklepu i braku płatności w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, zostaje ono anulowane. Zamawiający w przypadku dalszej chęci skorzystania z usług Sklepu, ma obowiązek przejścia ponownej ścieżki Zamówienia.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Z prawa odstąpienia od umowy może skorzystać Konsument, o którym mowa w § 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Kwestię związane z prawem odstąpienia od umowy przez Konsumenta, skodyfikowane są w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), tzn. Konsument w ciągu 14 dni od zawarcia umowy ma prawo do odstąpienia od niej, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy powinno być zawarte na piśmie. (wzór treści odstąpienia od umowy znajduje się na końcu tego regulaminu).
 4. Dopuszcza się formę elektroniczną poinformowania o odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji konieczne jest wysłanie informacji mailowej, z adresu rejestracyjnego użytkownika.
 5. W ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zobowiązany on jest w tym czasie do zwrotu zamówionego Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności (jeśli były dokonane), w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy, oferowanego przez Sklep. Realizację zwrotu płatności Sklep realizuje w ciągu 14 dni od daty poinformowania Sklepu o odstąpieniu Zamawiającego od zawartej umowy.
 7. Sklep może uzależnić dokonanie zwrotu środków do dnia zwrotu przez Konsumenta zamówionego Produktu.
 8. Zwrot produktu winien nastąpić na adres, widoczny w § 1 Regulaminu, w terminie wskazanym w pkt 5 niniejszego paragrafu.
 9. Zwrócony produkt winien być zwrócony nieuszkodzony.
 10. Treść oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 11. Prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się, jeżeli Konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty, nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, o czym mowa w art. 3 ust. 10 ustawy o prawach konsumenta. (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24)
 12. Za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do charakteru korzystania z produktu odpowiada Konsument.

 

§ 9 Reklamacje

 

 1. Reklamacje powinny być wnoszone na piśmie, drogą elektroniczną na adres mailowy, widoczny w witrynie lub przy użyciu formularza kontaktowego w zakładce „kontakt” Sklepu.
 2. Nieprawidłowości, związane z funkcjonowaniem sklepu można składać w powyższej formie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane zamówionego Produktu i jej szczegółowy opis.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania oraz o poinformowaniu Użytkownika w formie pisemnej. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest w tym terminie niemożliwe, okres ten może zostać przedłużony do 90 dni, za wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie Użytkownika.
 5. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, Sklep informuje Użytkownika o tym fakcie listem poleconym, z pouczeniem o dalszych możliwościach zaskarżania rozpatrzonej reklamacji.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep informuje o tym fakcie Użytkownika w dowolny sposób, chyba że Użytkownik zażyczy sobie odpowiedzi w formie pisemnej, wówczas sposób rozpatrzenia reklamacji wysyłany jest listem poleconym na adres Użytkownika.

 

§ 10 Spory Sądowe

 

 1. W każdym przypadku Sklep będzie dążyć do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 2. Polubowne rozwiązanie sprawy może nastąpić również w drodze mediacji.
 3. W przypadku, kiedy rozwiązanie na drodze polubownej stanie się niemożliwe, sądem właściwym będzie Sąd, w okręgu którego nastąpiło spełnienie umowy, poprzez wysłanie Produktu i tak na zasadzie art. 34 k.p.c.:

          a) W przypadku sporu z konsumentem sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny wg właściwości ogólnej, tj. wg miejsca zamieszkania bądź siedziby strony pozwanej. (art. 27 § 1 k.p.c.)

          b) W przypadku sporu z przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy.

          c) W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy kwotę graniczną, gdzie istnieje właściwość sądu okręgowego pierwszej instancji – Sąd Okręgowy.

 1. Informacje o pozasądowych możliwościach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem widoczne są na stronie www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  
 2. Konsument może otrzymywać pomoc prawną u powiatowych rzeczników konsumenta.
 3. Konsument może korzystać z platformy rozstrzygania sporów, widocznej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 § 11 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej treści regulaminu w przypadkach:
 3. Zmiany przepisów prawa, celem dostosowania regulaminu do nowych regulacji,
 4. Organizacyjnych (m.in. zmiana siedziby firmy, zmiana formy prawnej)
 5. Technicznych: (m.in. zmiana domeny, sposobu płatności, wyboru operatora szybkich płatności).
 6. W przypadku zmiany regulaminu, zostanie o tym fakcie umieszczona informacja na witrynie sklepu. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2017 roku.

 

 

 

 

 

Wzór odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

 …………….(miejscowość), …………... (data)

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów …./ umowy dostawy następujących Produktów……. zawartej dnia ............... 

Proszę o zwrot ceny towaru/wynagrodzenia za usługę na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

 

Z poważaniem,

 

podpis Konsumenta